top of page

 

UMÍME ROZPOZNAT DOBRÁ ŘEŠENÍ OD ŠPATNÝCH.

DOBRÁ ŘEŠENÍ UMÍME NEJEN NAJÍT, ALE TAKÉ ZÍSKAT PRO NĚ PODPORU A ÚSPĚŠNĚ JE REALIZOVAT.

O nás

Kdo jsme a co děláme?

1998 - 2017

Jsme tým ekonomů a finančních specialistů. Pomáháme firmám v nesnázích obnovit stabilitu, najít a realizovat řešení svých problémů ve finanční, provozní nebo strategické oblasti. Děláme to již 19 let. Pod značkou BVCE a.s. působíme od roku 2015.

Při řešení ekonomických a finančních problémů si většinou vystačíme sami. U provozních, technických, strategických, právních nebo daňových problémů dlouhodobě spolupracujeme s lokálními i zahraničními experty s příslušnou specializací.

 

Pracujeme jen s těmi nejlepšími na základě našich osobních zkušeností. Síť kvalitních spolupracovníků je jednou z nejcennějších aktiv, které jsme za dobu našeho působení v oboru vytvořili pro potřeby nás a našich klientů.

100+ specialistů

Od roku 2002 pracujeme pro soukromé firmy a jejich majitele. Máme zkušenosti s celou řadou odvětví, od webkomerce (přenosy videa, online pojištění, retail), přes služby (mobilní služby, stravování, hospitality), zdravotnictví (IVF, LDN, ambulantní péče, nemocnice), zemědělství (rostlinná a živočišná výroba, krmné směsi), stavebnictví (rezidenční, komerční, průmyslové), lehký průmysl (obuvnictví, oděvní průmysl, keramika, automotive) až po těžký průmysl (výroba oceli, válcovny, drátovny, výkovky, výlisky).

+        + $$$

+        +

+      

Prvních pět let jsme byli "jednou z mnoha" poradenských firem. Přijít do firmy, zpracovat analýzu, sepsat doporučení. Postupně nám došlo, že je to nedostatečné a pro klienta omezující.

 

Od roku 2008 do projektu vstupujeme s osobní odpovědností za výsledek. Jako členové managementu a/nebo statutárních orgánů ve firmě setrváváme i po dobu implementace našeho plánu s přímým zainteresováním na výsledku.

 

V letech 2013 až 2015 jsme spolupracovali na několika velkých projektech v Evropě s nadnárodní poradenskou skupinou Alvarez&Marsal, kde bylo vhodné kombinovat lokální expertízu s globální podporou.

 

Od roku 2015 můžeme do projektu vstupovat také jako finanční partneři. Financování zakázek a jiné překlenovací řešení deficitu pracovního kapitálu, vypořádání věřitelů v souladu s navrhovaným restrukturalizačním plánem, posílení kapitálu firmy, to jsou vybrané příklady našich možností.

 

Typické situace, ve kterých můžeme být přínosní:

 

  • ztrátovost provozu v důsledku výpadku tržeb (tj. pokles celkové poptávky) při nemožnosti adekvátně snižovat náklady s negativním dopadem na schopnost hradit své závazky

  • klesající ziskovost v důsledku vývoje konkurenčního prostředí

  • výpadky likvidity a neschopnost hradit závazky vůči obchodním věřitelům

  • předlužení společnosti vůči institucionálním věřitelům

  • insolvenční nebo předinsolvenční situace, tj. reálná hrozba úpadku společnosti

  • nedostupnost finančních prostředků pro zásadní investice u tradičních úvěrových institucí

  • potřeba posílení kapitálu v důsledku rostoucích nároků na investice nebo podporu prodejů

  • potřeba finančních zdrojů pro zajištění patentových práv nebo jiných forem duševního vlastnictví

  • potřeba nezávislého mediátora v procesu mimosoudního vyrovnání s věřiteli společnosti

 

Služby
Restrukturalizace

 

Naše hlavní oblast specializace, na kterou se soustředíme od samého počátku. Máme silnou kompetenci v soudních i mimosoudních situacích, v insolvenčních i neinsolvenčních podmínkách. Poskytujeme firmám a majitelům firem odborné rady, krizové plány, realizace těchto plánů a také jejich financování, pokud to situace vyžaduje.

Akvizice a fúze

 

Tyto služby nabízíme jako doplněk k restrukturalizaci, především však v dobách hojnosti, kdy peníze "leží na ulici". Konjuktura akceleruje konsolidační snahy na trzích a přibližuje představy o ocenění firem mezi kupci a prodávajícími díky přetrvávajícímu optimizmu. I v této oblasti máme za sebou desítky úspěšných transakcí.

Služby

Firemní finance

 

Pomáháme společnostem zlepšovat výkonnost a produktivitu, optimalizovat cash flow toky, posilovat ziskovost aktivním řízením nákladů,  realizovat efektivní investice, optimalizovat strukturu financování a validovat rozvojové plány.

Náš tým

Náš tým

Pro jednotlivé projekty jsou tvořeny individuální týmy v závislosti na požadavcích a specifických podmínkách. Tyto týmy jsou řízeny níže uvedenými partnery, kteří jsou současně zakladateli společnosti. Informace o profesionálních životech těchto partnerů jsou uvedeny níže.

Miroslav Zámečník nashromáždil během let řadu zkušeností z oblasti operací mezinárodních finančních institucí, veřejných financí, rozvoje finančního sektoru, finančních a strukturálních restrukturalizací velkých průmyslových konglomerátů, firemních financí a investičního bankovnictví. V roce 1994 se stal asistentem výkonného ředitele Světové banky, kde byl zodpovědný za dohled nad operacemi banky v jihovýchodní Asii a za rozvoj soukromého/finančního sektoru. V letech 1998 a 1999 pracoval jako senior konzultant u společnoti Arthur D. Little v oddělení Finančních institucí, kde působil jako poradce Ministerstva financí pro restrukturalizaci společností s finančními nebo provozními obtížemi. V letech 1999 až 2001 pracoval jako náměstek ředitele a člen investičního výboru Revitalizační agentury, kde ve společnostech Zetor, a.s. a Vítkovice, a.s. připravoval soudní vyrovnání s věřiteli a provozní financování prostřednictví "tollingu" v objemu přes 3 mld. Kč. Miroslav Zámečník absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Rovněž úspěšně dokončil šesti měsíční Pew Fellow Program na Georgetown University (Washington, D.C.) v roce 1993 a školení v oblasti bankrotů, insolvence a finanční analýzy u Světové banky. MIroslav Zámečník hovoří plynně anglicky.

Tomáš Lhoták má za sebou osmnáct let zkušeností v restrukturalizacích firem a v M&A projektech v České republice a regionu střední Evropy. Během svého působení v konsorciu Latona/Lazard pomáhal navrhnout plán finanční restrukturalizace pro velké průmyslové podniky jako Škoda Holding, Vítkovice, Nová Huť, Adamovské strojírny a Škoda Steel. Tomáš Lhoták nastoupil profesionální dráhu jako finanční specialista v oddělení strategie v Komerční bance v Praze, kde aktivně působil v oblasti vztahů s investory, získávání kapitálu, makroekonomických analýz a daňové optimalizace skupiny Komerční banky. V roce 1998 nastoupil do Komise pro cenné papíry, kde se účastnil projektu vývoje nového regulačního rámce a dohledu nad českými kapitálovými trhy. V roce 1999 byl jmenován poradcem generálního ředitele Konsolidační banky Praha, s.p.ú.. Tomáš Lhoták získal titul PhD. a inženýr na fakultě Financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Tomáš Lhoták hovoří plynně anglicky.

Reference

Reference

 

 

Začínali jsme v roce 1998 na restrukturalizacích a reprivatizacích významných českých podniků,

jako jsou ŠKODA Plzeň, Zetor Brno, Vítkovice Steel nebo Tatra Kopřivnice. Tyto projekty zahrnovaly

finanční restrukturalizaci, provozní a produktové změny a hledání nových zdrojů financování včetně

cílových investorů. Níže uvádíme vybrané příklady z desítek případů a projektů, na kterých jsme dosud pracovali.

 

Restrukturalizace kováren a sléváren - cca 1,5 mld. Kč
Vypracovali jsme návrh komlexního programu na snížení závazků společnosti, který zahrnoval série odpisů závazků, vyrovnání a splátkových schémat. Plán byl schválen klíčovými věřiteli včetně české vlády, EBRD, komerčních bank a akcionářů společnosti. Úspěšnou realizací programu došlo k poklesu celkového objemu bankovních dluhů o 80% a ke stabilizaci provozní činnosti společnosti.

Restrukturalizace výrobce ochranné obuvi - cca 200 mil. Kč
Připravili jsme návrh finanční a provozní restrukturalizace s věřiteli českého výrobce obuvi, vyjednali jsme dosažení standstill dohody, snížení dluhové expozice a získání nového přístupu ke komerčním úvěrům. Společnost současně upravila svůj výrobní program a zaměřila se na produkty s vyšší přidanou hodnotou.

 

Restrukturalizace výrobce porcelánu - cca 300 mil. Kč
V relativně krátké době se podařilo navrhnout a realizovat plán zásadních změn v činnosti firmy, které zahrnovaly stabilizaci provozního cash flow, zajištění financování nezbytných investic, změny systému řízení provozních financí a personální změny u velké části managementu. Asistovali jsme také při významných změnách fungování zahraničních dceřiných společností a hledání nových strategických partnerů.

 

Restrukturalizace zemědělského holdingu s rostlinnou a živočišnou výrobou - cca 600 mil. Kč

Po přípravě komplexního plánu finanční a provozní restrukturalizace s cílem dosažení mimosoudního finančního vyrovnání s věřiteli a eliminace ztrátových provozů a jeho schválení akcionáři i věřiteli jsme pomáhali zajistit vlastní realizaci tohoto plánu přímou účastí na každodenním řízení skupiny, Úspěšná realizace plánu umožnila oddlužení skupiny, stabilizaci cash flow společnosti a následné jednání o změně akcionářské struktury za podmínek nejlepších možných v dané situaci pro původní vlastníky.

 

Restrukturalizace skupiny strojírenských a metalurgických podniků - cca 200 mil. Kč

Připravili jsme plán záchrany klíčových aktiv v majetku vzájemně propojených členů skupiny. Specifikem tohoto projektu byla kombinace mimosoudních dohod s věřiteli o finanční restrukturalizaci u jedné části skupiny a insolvenční řešení s důrazem na reorganizaci u skupiny druhé.

 

Restrukturalizace skupiny podniků v čele s výrobcem tiskových archových ofsetových strojů - cca 500 mil. Kč

Skupina měla kromě uvedené výroby ofsetových strojů působnosti také ve výrobě měřících přístrojů, výrobě řezaček papíru a výrobě výdejních stojanů pohonných hmot. Asistovali jsme managementu při přípravě plánu finanční restrukturalizace, který zahrnoval odpis části dluhu, stabilizaci provozních financí, rozprodej zbytných aktiv a částí skupiny, a při vyjednávání s věřiteli.

 

Restrukturalizace výrobce bioethanolu - cca 500 mil. Kč
V rámci restrukturalizačního mandátu jsme investorovi asistovali při přípravě a realizaci problematického projektu výstavby nové výrobní kapacity na produkci bioethanolu.

 

Restrukturalizace tiskáren - cca 300 mil. Kč

Po dohodě s původními majiteli jsme s cílem provést komplexní restrukturalizaci vstoupili do role akcionáře dvou předlužených společností zabývajících se komerčním tiskem a výrobou vázaných knih. Restrukturalizace zahrnovala koncentraci výroby v regionu s levnější pracovní silou, dohodu s věřiteli o oddlužení výrobní společnosti, stabilizaci provozního cash flow a hledání nových obchodních příležitostí.

Restrukturalizace energetického holdingu - cca 150 mil. Kč

Pro majitele holdingu jsme připravili reorganizaci jednotlivých výrobních, obchodích a servisních divizí včetně určení nezbytných finančních zdrojů pro její realizaci, zajištění souhlasu participujících bankovních a nebankovních věřitelů. Výsledkem bylo zrušení křížových vazeb mezi členy holdingu a vytvoření podmínek pro další samostatný rozvoj.

 

V oblasti akvizic a fúzí jsme pracovali na celé řadě lokálních i regionálních (CEE) mandátů. Pro klienty jsme kupovali aktiva a technologické firmy v oboru poskytování vysokorychlostního internetu, výrobce specializovaných ocelových výkovků, výrobce automobilových komponent, výrobce netkaných textilií, výrobce válcovaných výrobků z oceli, renomovaná filmová studia a další. Pro klienty jsme prodávali úspěšnou stavební firmu, strojírenské závody, sklářský podnik, zdravotnická aktiva, developerskou firmu a další. ,

Kontakt

Budeme rádi, když nás budete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na níže uvedené adrese, telefonu nebo emailu.

 

Adresa: Kubánské nám. 1391/11

              Praha 10, PSČ 100 00

 

Email:   info@bvce.cz

Tel:       +420 603321500

Kontakt

Success! Message received.

bottom of page